http://kuryliak.xyz/

http://kuryliak.gq/

http://kuryliak.tk/

http://kurylak.ga/

http://kurylak.at.ua/

Цей сайт є візиткою вище вказаних сайтів

Корисно відвідати вчителям природничих та технічних дисциплін. Учні також можуть скористатись сайтом. Зрештою сайт має матеріали, що зацікавлять кожного!

 

Фізична константа характеризує величину або співвідношення певної фізичної властивості, яку тільки може визначити експеримент. Іноді, для уникнення необхідності зміни константи, коли вимірювання стають точнішими, деякі константи визначені так, щоб залишатись точно визначеними значеннями. Наприклад, у метричних одиницях, швидкість світла є точно 299 792 458 метри за секунду. Фундаментальна одиниця довжини СІ, метр, визначається як відстань, яку проходить у вакуумі світло за 1/299792458 секунди; будь-яке збільшення точності вимірювання швидкості світла уточнює визначення для метра, але не змінює числового значення c.

Фізичні константи

швидкість світла у вакуумі c 299 792 458 м·с-1

Гравітаційна стала G 6,67428(67)?10-11 м3·кг-1·с-2

стала Планка (елементарний квант дії) h 6,626 608 96(33)?10-34 Дж·с

елементарний заряд e 1,602 176 487(40)?10-19 Кл a

планківська маса 2,176 44(11)?10-8 кг a

Довжина Планка 1,616 252(81)?10-35 м

планківський час 5,391 24(27)?10-44 с a

Деякі інші константи

Швидкість світла у вакуумі c0 2.99792458 108 м/с

Магнітна константа ?0 1.22566370614 10-6 Гн·м-1

Електрична константа ?0 8.85418783 10-12 Ф/м

Прискорення вільного падіння (нормальне) g 9.80665 м/с2

Гравітаційна стала G 6.6720 10-11 Н м2/кг2

Стала Больцмана kB 1.380662 10-23 Дж/К

Стала Планка h 6.626176 10-34 Дж·с

Стала Стефана-Больцмана C 5.67 10-8 Вт/(м2 К4)

Універсальна газова стала R 8.31441 Дж/(К·моль)

Енергетичний еквівалент маси 8.987 1016 Дж/(Кг)

Електронвольт eV 1.6 10-19 Дж

Об'єм одного моля ідеального газу за нормальних умов 22.415 1016 л/моль

Температурний коефіцієнт розширення ідеальних газів ? 0.00366 (° С)-1

Число Авогадро Na 6.022045 1023 моль-1

Стала Лошміта NL 2.687 1020 молекул·см-3

Стала Фарадея (валентність 1) F 96484.56 Кл/моль

Елементарний заряд (заряд електрона) e 1.6021892 10-19 Кл

Відношення заряду електрона до його маси 1.76 1011 Кл/кг

Інваріантна маса електрона me 9.109534 10-31 кг

Інваріантна маса протона mp 1.6726485 10-27 кг

Інваріантна маса нейтрона mn 1.6749543 10-27 кг

Інваріантна маса мюона m? 1.883 10-28 кг

Відношення мас протона й електрона 1836.15267261(85)

Атомна одиниця маси а.о.м. 1.6605655(86) 10-27 кг

Класичний радіус електрона re 2.817938 10-15 м

Маса атома водню 1H 1.007825036 а.о.м.

Відношення маси протона до маси електрона 1836.15152(70)

Стала Рідберга Roo 10973731.77 м-1

Об'єм одного моля ідеального газу при нормальних умовах (101.3 кПа, 0oC) Vm 22.41383 10-3 м3/моль

Сторінка2